משלוחים חינם מעל ₪300

תנאי שימוש בכרטיסי מתנה דיגיטליים של האוזן השלישית

תקנון השימוש באתר הנ”ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

האוזן השלישית קולנוע בע”מ להלן: “בית העסק” ו/או “האוזן השלישית” מנפיקה עבור לקוחותיה להלן: “הלקוח“, כרטיס מגנטי פלסטי/שוברים דיגיטליים, הנושא את לוגו האוזן השלישית להלן: “הכרטיס“.

הכרטיס מזכה את המחזיק בו עד לגובה הסכום הרשום לזכותו והוא אינו “כרטיס חיוב “כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשנ”ו-1986. תוקפו של הכרטיס הוא לחמש (5) שנים מיום טעינתו בבית העסק. לאחר מועד זה הכרטיס לא יכובד ולא יוחלף (זאת בניגוד לכרטיס-זיכוי שתוקפו לשנה מיום הטעינה ובתום המועד הכרטיס לא יכובד ולא יוחלף).

הכרטיס יהווה אמצעי תשלום לשימוש רב פעמי של מחזיקו בחנויות האוזן השלישית בת”א ובחיפה, ובהן יוכלו מחזיקי הכרטיס, לרכוש מוצרים ו/או לקבל שירותים באמצעות הכרטיס במח’ הרוק, הג’אז, הדי וי די וכן בהופעות באוזןבר.

האוזן השלישית שומרת על זכותה לשנות את הוראות התקנון על כל סעיפיו, כפי שתמצא לנכון, העדכון יבוצע על גבי התקנון שבאתר.

כל מי שמחזיק/ה בכרטיס מקבל/ת על עצמו/ה את הוראות תקנון זה ומתחייב/ת לפעול בהתאם להוראותיו ולא תישמע כל טענה מצידו/ה בכל מקרה.

הוראות שימוש בכרטיס

1. הכרטיס ניתן לשימוש כאמצעי תשלום מזומן בכפוף להוראות תקנון זה, בבית העסק.
2. הכרטיס אינו ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף בגין שימוש חלקי בו, אלא תתבצע הפחתה של הסכום הנקוב בו.
3. הכרטיס אינו ניתן לטעינה חוזרת.
4. יש לשמור על הכרטיס למשך כל תקופת התוקף שלו.
5. התשלום עבור מוצרים ושירותים באמצעות הכרטיס מקנה ללקוח את כל הזכויות אשר להן זכאי לקוח המשלם באמצעי תשלום מזומן, למעט ההגבלות והסייגים המפורטים בבית העסק.
6. רכישה ותשלום באמצעות הכרטיס תבוצע כ”תשלום במזומן”. לא ניתן לבצע עסקאות תשלומים, קרדיט או עסקאות טלפוניות. ביצוע עסקאות יהיה רק במכשיר ביצוע עסקאות אוטומטי (לא ידני). לא ניתן לבצע בכרטיס רכישה סיטונאית. לא ניתן לרכוש תווי קניה ו/או שוברי מתנה באמצעות הכרטיס.
7. ניתן לבצע בעסקה המשולמת באמצעות הכרטיס “רכישה מפוצלת” היינו לשלם חלק מסכום עסקה באמצעות הסכום הטעון בכרטיס וחלק באמצעי תשלום אחרים.
8. בירור יתרה בכרטיס מתאפשר כאן בלינק. מומלץ לבדוק יתרה בטרם ביצוע רכישה.
9. עם תום תוקפו של הכרטיס לא יתבצע החזר לכרטיס כמפורט לעיל.
10. כרטיס פגום / מזויף לא יכובד.
11. במקרה של ביטול עסקת רכישה או בהחזרת טובין שנרכשו באמצעות הכרטיס, ינהגו בתי העסק בהתאם למדיניות שנקבעה על ידם ובכפוף להוראת כל דין.
12. למען הסר ספק, החברה ובתי העסק יוכלו לקבוע הוראות שונות בעניין זיכויים וביטולים בהתאם להחלטתם הבלעדית וכפי שיעודכן מעת לעת בתקנון זה.

אחריות

13. אי כיבוד הכרטיס כתוצאה מתקלות תקשורת בקופת בית העסק ו/או בתהליכי התקשורת ו/או בשל תקלות טכניות אחרות, לא תשמשנה כעילה לטענה כנגד החברה ו/או בית העסק.
14. כרטיס שלא ינוצל באופן מלא או חלקי עד למועד פקיעתו, יפקע ויתבטל ולא יקנה למחזיק בו כל זכות, הטבה, דרישה או תביעה כנגד בית העסק ו/או החברה. כמו כן, תוקף הכרטיס לא יוארך לאחר מועד הפקיעה.
15. השימוש בכרטיס כפוף למדיניות בית העסק לרבות במקרה של ביטול עסקת רכש או החזרת טובין שנרכשו באמצעות הכרטיס, ינהג בית העסק בהתאם למדיניות שנקבעה על ידו ובכפוף להוראות כל דין. באחריות הלקוח להתעדכן במדיניות בית העסק המופיעה בתקנון בית העסק.
16. האוזן השלישית לא תישא באחריות במקרה של אובדן/גניבת/נזק הכרטיס.

לרכישת כרטיס מתנה אונליין 

קניה נעימה
צוות האוזן השלישית

תנאי שימוש בכרטיסי מתנה פיזיים של האוזן השלישית

תקנון השימוש באתר הנ”ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

האוזן השלישית קולנוע בע”מ להלן:

האוזן השלישית קולנוע בע”מ להלן: “בית העסק” ו/או “האוזן השלישית” מנפיקה עבור לקוחותיה להלן: “הלקוח”, כרטיס מגנטי פלסטי/שוברים דיגיטליים, הנושא את לוגו האוזן השלישית להלן: “הכרטיס”

הכרטיס מזכה את המחזיק בו עד לגובה הסכום הרשום לזכותו והוא אינו “כרטיס חיוב “כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשנ”ו-1986. תוקפו של הכרטיס הוא לחמש (5) שנים מיום טעינתו בבית העסק. לאחר מועד זה הכרטיס לא יכובד ולא יוחלף. 

הכרטיס יהווה אמצעי תשלום לשימוש רב פעמי של מחזיקו בחנויות האוזן השלישית בת”א ובחיפה, ובהן יוכלו מחזיקי הכרטיס, לרכוש מוצרים ו/או לקבל שירותים באמצעות הכרטיס במח’ הרוק, הג’אז, הדי וי די וכן בהופעות באוזןבר.

האוזן השלישית שומרת על זכותה לשנות את הוראות התקנון על כל סעיפיו, כפי שתמצא לנכון, העדכון יבוצע על גבי התקנון שבאתר

כל מי שמחזיק/ה בכרטיס מקבל/ת על עצמו/ה את הוראות תקנון זה ומתחייב/ת לפעול בהתאם להוראותיו ולא תישמע כל טענה מצידו/ה בכל מקרה. 

הוראות שימוש בכרטיס

 1. הכרטיס ניתן לשימוש כאמצעי תשלום מזומן בכפוף להוראות תקנון זה, בבית העסק.
 2. הכרטיס אינו ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף בגין שימוש חלקי בו, אלא תתבצע הפחתה של הסכום הנקוב בו. 
 3. הכרטיס אינו ניתן לטעינה חוזרת. 
 4. יש לשמור על הכרטיס למשך כל תקופת התוקף שלו. 
 5. התשלום עבור מוצרים ושירותים באמצעות הכרטיס מקנה ללקוח את כל הזכויות אשר להן זכאי לקוח המשלם באמצעי תשלום מזומן, למעט ההגבלות והסייגים המפורטים  בבית העסק. 
 6. רכישה ותשלום באמצעות הכרטיס תבוצע כ”תשלום במזומן”. לא ניתן לבצע עסקאות תשלומים, קרדיט או עסקאות טלפוניות. ביצוע עסקאות יהיה רק במכשיר ביצוע עסקאות אוטומטי (לא ידני). לא ניתן לבצע בכרטיס רכישה סיטונאית. לא ניתן לרכוש תווי קניה ו/או שוברי מתנה באמצעות הכרטיס
 7. ניתן לבצע בעסקה המשולמת באמצעות הכרטיס “רכישה מפוצלת” היינו לשלם חלק מסכום עסקה באמצעות הסכום הטעון בכרטיס וחלק באמצעי תשלום אחרים
 8. בירור יתרה בכרטיס תתאפשר באתר WWW.third-ear.com.  מומלץ לבדוק יתרה בטרם ביצוע רכישה. 
 9. עם תום תוקפו של הכרטיס לא יתבצע החזר לכרטיס כמפורט לעיל. 
 10. כרטיס פגום / מזויף לא יכובד
 11. במקרה של ביטול עסקת רכישה או בהחזרת טובין שנרכשו באמצעות הכרטיס, ינהגו בתי העסק בהתאם למדיניות שנקבעה על ידם ובכפוף להוראת כל דין. 
 12. למען הסר ספק, החברה ובתי העסק יוכלו לקבוע הוראות שונות בעניין זיכויים וביטולים בהתאם להחלטתם הבלעדית וכפי שיעודכן מעת לעת בתקנון זה

אחריות

 1. אי כיבוד הכרטיס כתוצאה מתקלות תקשורת בקופת בית העסק ו/או בתהליכי התקשורת ו/או בשל תקלות טכניות אחרות, לא תשמשנה כעילה לטענה כנגד החברה ו/או בית העסק
 2. כרטיס שלא ינוצל באופן מלא או חלקי עד למועד פקיעתו, יפקע ויתבטל ולא יקנה למחזיק בו כל זכות, הטבה, דרישה או תביעה כנגד בית העסק ו/או החברה. כמו כן, תוקף הכרטיס לא יוארך לאחר מועד הפקיעה. 
 3. השימוש בכרטיס כפוף למדיניות בית העסק לרבות במקרה של ביטול עסקת רכש או החזרת טובין שנרכשו באמצעות הכרטיס, ינהג בית העסק בהתאם למדיניות שנקבעה על ידו ובכפוף להוראות כל דין. באחריות הלקוח להתעדכן במדיניות בית העסק המופיעה בתקנון בית העסק. 
 4. האוזן השלישית לא תישא באחריות במקרה של אובדן/גניבת/נזק הכרטיס.

קניה נעימה
צוות האוזן השלישית

רוצים להיות הראשונים לדעת שהמוצר חזר? השאירו פרטים

רוצים להיות הראשונים לדעת?

כל העדכונים והמבצעים אצלכם במייל

*ללא כפל מבצעים וקופונים

רוצים להיות הראשונים לדעת?

הרשמו עכשיו לדיוור
וקבלו 10% הנחה

ברכישה הבאה

*ללא כפל מבצעים וקופונים

אז מה אתם מחפשים?
דילוג לתוכן